Organem wykonawczym Fundacji jest Zarz�d, kt�ry w chwili obecnej sk�ada si� z za�o�ycieli Fundacji.

Poznaj Cz�onk�w Zarz�du OBMF


Rada Programowa wspiera Zarz�d OBMF g�osem doradczym: pomaga wyznaczy� g��wne kierunki i priorytety dzia�alno�ci.

Poznaj Cz�onk�w Rady Programowej OBMFZesp� niezale�nych ekspert�w-naukowc�w z Polski i zagranicy, zajmuj�cych si� migracjami, zapewnia wysok� jako�� wykonanych bada�, analiz i ekspertyz.

Poznaj ekspert�w OBMF