Wersja PDF


STATUT FUNDACJI OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami”, dalej określana jako Fundacja, została ustanowiona aktem fundacyjnym z dnia 19.05.2010 sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Stybel prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Puławskiej nr 1/13 przez fundatorów: Marka Okólskiego, nr dowodu osobistego APY203938, zamieszkałego w Warszawie, ul. Gierdawska 1a, Magdalenę Lesińską, nr dowodu osobistego ABI887611, zamieszkałą we Wrocławiu, ul. Poleska 31/62 oraz Pawła Kaczmarczyka, nr dowodu osobistego AEH062045, zamieszkałego w Warszawie, ul. Okrąg 8/10B m.13.

2. Fundacja działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz z niniejszym statutem.

§ 2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie rozwoju nauk społecznych i humanistycznych w zakresie wiedzy o migracjach;

2. Rozwój kadry naukowej;

3. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do społeczeństwa, związanych z migracjami.

§ 5

Wymienione wyżej cele będą realizowane w szczególności przez:

1. Inicjowanie, wspieranie i finansowanie badań i działań naukowych; 2. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów oraz spotkań o charakterze naukowym;

3. Przygotowywanie niezależnych ekspertyz i publikacji w zakresie badań nad migracjami;

4. Gromadzenie i udostępnianie książek, czasopism, dokumentacji, danych i publikacji elektronicznych z zakresu objętego celami Fundacji;

5. Organizowanie kursów i szkoleń dla reprezentantów administracji, organizacji społecznych i innych podmiotów;

6. Zapraszanie i finansowanie pobytu w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów;

7. Podejmowanie i finansowanie działalności wydawniczej (publikacji wydawanych drukiem oraz multimedialnych) o charakterze naukowym związanych z celami Fundacji;

8. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym działań edukacyjnych w dziedzinie studiów nad migracjami;

9. Udzielanie stypendiów naukowych oraz nagród za działalność naukową;

10. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji; współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

11. Kształcenie kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji;

12. Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych celami Fundacji;

13. Podejmowanie innych działań służących celom Fundacji;

14. Współpracę z innymi podmiotami zajmującymi się tematyką badań społeczno-ekonomicznych.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw nauki.

§ 7

Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji (dalej Zarząd);

2. Rada Programowa Fundacji (dalej Rada).

§ 8

1. Organy Fundacji powołują Fundatorzy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Fundatorzy działają jednomyślnie.

3. Śmierć albo utrata pełnej zdolności do czynności prawnych Fundatora lub Fundatorów nie unicestwia uprawnień pozostałych Fundatorów lub Fundatora. W szczególności przyjmuje się, że wymóg jednomyślności, o którym mowa w ust. 2 jest dochowany działaniem pozostałych Fundatorów lub Fundatora.

4. W razie gdy okoliczności, o których mowa w ust. 3 dotyczą wszystkich Fundatorów, ich uprawnienia przechodzą na Radę Programową.

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd liczy do 5 członków, powoływanych przez Fundatorów. W pierwszy skład Zarządu wchodzą wyłącznie Fundatorzy. Zarząd wybiera i odwołuje Przewodniczącego Zarządu.

3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

5. Członek Zarządu może zrezygnować ze swojej funkcji, składając rezygnację na ręce jednego z Fundatorów.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w dowolnym momencie w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

c. realizacja celów statutowych,

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji,

f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

g. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

h. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

i. wnioskowanie do Fundatorów o zmianę Statutu,

j. wnioskowanie do Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji.

8. Zarząd może zaangażować dyrektora i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zakresu działań wynikających z celów Fundacji. W przypadku powołania dyrektora jest on bezzwłocznie w formie pisemnej powiadamiany o wszystkich uchwałach Zarządu.

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

10. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały (protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu).

11. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub niezwłocznie z inicjatywy co najmniej połowy członków Zarządu.

12. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i dyrektor powołany przez Zarząd.

13. Składanie oświadczeń woli w zakresie obowiązków majątkowych Fundacji na kwotę powyżej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy zł.) wymaga uchwały Fundatorów.§ 10

1. Zarząd zatwierdza roczny plan działania oraz preliminarz dochodów i wydatków.

2. Nie później niż do dnia 31 marca każdego roku Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok i przesyła je Ministrowi nadzorującemu Fundację.

§ 11

1. Rada określa kierunki naukowej działalności Fundacji i czuwa nad jej wysokim poziomem merytorycznym, wydaje opinie w sprawach przedstawionych przez Zarząd, projektów badawczych prowadzonych przez Fundację .

2. W skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków o uznanym dorobku naukowym, z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

3. Członkowie Rady są powoływani przez Fundatorów na czas nieoznaczony.

4. Rada Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w dowolnym momencie w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów.

5. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego.

6. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członek Rady może zrezygnować ze swojej funkcji, składając rezygnację na ręce jednego z Fundatorów.

8. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

9. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady nie rzadziej niż raz na rok, przewodniczy im i reprezentuje Radę na zewnątrz.

10. Zarząd może zwołać w każdym czasie Radę Programową na potrzeby opiniowania konkretnego projektu.

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2400 PLN (dwa tysiące czterysta złotych), z czego 1100 PLN (słownie jeden tysiąc sto złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Fundusz założycielski przekazany przez Fundatorów w częściach :

- Marek Okólski wpłaci kwotę 800 zł.,

- Magdalena Lesińska wpłaci kwotę 800 zł.,

- Paweł Kaczmarczyk wpłaci kwotę 800 zł.

2. Dochodami Fundacji są:

a. Dotacje, subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;

b. Dochody z aktywów, praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości;

c. Dochody z darów, zbiórek i imprez publicznych;

d. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;

e. Dochody z lokat bankowych;

f. Dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

3. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczane na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:

1) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

2) Wydawanie książek (58.11.Z)

3) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);

4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);

5) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

6) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);

7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z);

8) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

9) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B).

§ 15

Cały zysk z działalności gospodarczej przeznaczany jest przez Zarząd na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

§ 16

Zmian statutu za zgodą Fundatorów dokonuje Zarząd działając większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Zmiany statutu, dokonywane przez Zarząd nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. Fundatorzy mogą dokonać zmian statutu dotyczących celów Fundacji.

§ 17

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu, wyznaczając jednocześnie likwidatora.

2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele określone w § 4 statutu Fundacji.

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wersja PDF