Projekt "Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa"


Skupimy się na pięciu obszarach działania samorządu:

- administracja (obsługa w urzędzie),

- placówki edukacyjne,

- placówki służby zdrowia,

- jednostki pomocy społecznej,

- samorządowe instytucje kultury.

W toku projektu przeprowadzimy:

1. monitoring - diagnozę barier w dostępie cudzoziemców do usług publicznych i oferty miasta oraz narażenia na dyskryminację w kontakcie z lokalnymi instytucjami (w tym desk research, wywiady z przedstawicielami organizacji migranckich, organizacji działających na rzecz migrantów oraz Urzędu m.st. Warszawy, a także badanie kwestionariuszowe w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim).

2. działania edukacyjne skierowane do przedstawicieli instytucji miejskich (w tym przygotujemy materiały edukacyjne oraz przeprowadzimy webinarium).

3. działania rzecznicze polegające na zaangażowaniu przedstawicieli grup cudzoziemców, a także organizacji pozarządowych, ekspertów i instytucji (w formie warsztatów partycypacyjnych), w wyrażenie potrzeb oraz identyfikację barier równego dostępu oraz sformułowanie rekomendacji możliwych sposobów przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do usług publicznych w Warszawie.