Projekt RITA/S/29

W dniu 25.X.2023. w Kijowie odbyło się seminarium pt. "Rynek pracy, migracje i demografia w kontekście odbudowy i modernizacji Ukrainy". Goście z Polski odbyli podróż do Kijowa, żeby na żywo porozmawiać o odbudowie i modernizacja Ukrainy po zakończeniu agresji rosyjskiej, przymusowej imigracji z Ukrainy oraz doświadczeniach Polski. Seminarium zgromadziło wielu wybitnych gości, na żywo i online.

Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Opis

"Badacze i badaczki na granicy" realizowany w okresie IV-XI 2022. Głównym zadaniem projektu jest zsieciowanie naukowczyń(ów) prowadzących badania na granicy i utworzenie publicznego archiwum kryzysu w formie strony internetowej.

Opis"Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa" Projekt realizowany w okresie X 2021-V 2023 ma na celu diagnozę i monitoring oraz podjęcie działań edukacyjnych i rzeczniczych, nakierowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zapewnienie równego dostępu cudzoziemców (migrantów) do usług publicznych na terenie Warszawy.

Opis/Description

"Polak-Obywatel-Londyńczyk" - "Londoner-Pole-Citizen"

Opis Results

Strategic Partnership in Adult Migrant Education: Perspectives from Mediterranean and Baltic Sea Regions MEDBALT

Materiały Results

"Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact on visa abolition"

Relacja i materiały


Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia

Relacja i materiały


Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów - uwarunkowania i możliwe działania publiczne

Relacja i materiały

"Obywatele Ukrainy w Polsce: Obecność na Rynku Pracy i Transfery Pieniężne"

Relacja i materiały

Debata "Przyszłość Demograficzna Polski a Migracje"

Relacja i materiały