Senat RP

Projekt "Polak Obywatel Londyńczyk (POL)"

Raport

W projekcie Polak Obywatel Londyńczyk" Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami, wraz z Polskim Ośrodkiem Lewisham, Goldsmiths College i Urzędem Dzielnicy Lewisham pracuje z młodymi osobami polskiego pochodzenia w dzielnicy Lewisham w Londynie.

Lewisham jest jedną z 32 dzielnic Londynu, liczy 275 tysięcy mieszkańców. Jest dzielnicą osób młodych, o dużym udziale migrantów i osób o innym pochodzeniu niż brytyjskie. Jest także dzielnicą o wyższych niż Londyn wskaźnikach ubóstwa i przestępczości, swego rodzaju mniej uprzywilejowaną dzielnicą w ramach "wewnętrznego Londynu". Płace w dzielnicy są niskie, duży jest udział uczniów uprawnionych do darmowych posiłków, dane na temat dzielnicy dostępne są na:

W dzielnicy podejmuje się wiele partycypacyjnych przedsięwzięć społecznych, jak plan rewitalizacji Deptford, a także najbardziej innowacyjnych i cieszących się powodzeniem w Wielkiej Brytanii sposobów włączania młodzieży we współdecydowanie o sprawach lokalnych i miejskich, przede wszystkim w ramach programu "Młody burmistrz" ("Young major" - www.b-involved.org, który działa w dzielnicy już dwunasty rok (najdłużej w Wielkiej Brytanii).

Polacy stanowią w Lewisham trzecią co do liczebności grupę mniejszościową, w 2011 roku w Lewisham było 4347 Polaków, co stanowi 1,6% ludności dzielnicy, a język polski jest drugim po angielskim najczęściej używanym językiem w dzielnicy. Polacy pozostają jednak mało aktywni zarówno w działaniach o charakterze etnicznym (narodowym), jak i ogólnoobywatelskim. Obserwujemy to wśród organizacji i instytucji polonijnych, jak i rozbudowanych mechanizmów partycypacji młodzieżowej inicjowanych przez władze dzielnicy i miasta i skierowanych do wszystkich mieszkańców (m.in. program Young Mayor, por. Kordasiewicz 2013).

W ramach projektu dokonamy pogłębionego rozpoznania sytuacji Polaków, w tym młodzieży w dzielnicy oraz uczestnictwa obywatelskiego migrantów z Polski w świetle danych i literatury, przeprowadzimy partycypacyjną diagnozę młodzieży polskiej w dzielnicy, postaramy się włączyć polską młodzież w działania Ośrodka Polskiego oraz będziemy facylitować włączenie się jej w partycypacyjne młodzieżowe działania dzielnicy Lewisham. W trakcie projektu zamierzamy wesprzeć Polski Ośrodek Lewisham w zakresie pracy z młodzieżą i wyposażenia Ośrodka zgodne z jej potrzebami.

W skład zespołu projektowego wchodzą, ze strony Fundacji OBM: Anna Kordasiewicz (OBM UW) i Przemysław Sadura (IS UW), Agnieszka Łokaj z Polskiego Ośrodka Lewisham, Malcolm Ball i Katy Brown z Urzędu Dzielnicy Lewisham i Kalbir Shukra z Goldsmiths College, University of London. Koordynacją administracyjną zajmuje się Katarzyna Kołodziejczyk, a ze strony Zarządu Fundacji nad projektem czuwa Magdalena Lesińska.

Czas realizacji: kwiecień - grudzień 2016

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z dotacji celowej w ramach zlecenia zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej.

Partnerzy w projekcie:

Polski Ośrodek Lewisham (Lewisham Polish Centre - LPC) jest organizacją charytatywną (Registered under the Charities Act 1960 No. 264998), założoną w 1963 roku w południowo-wschodnim Londynie przez polskich emigrantów (http://www.osrodeklpc.com/o-nas/, https://www.facebook.com/lewishampolishcentre). Od ostatnich dwóch lat Ośrodek dynamicznie się rozwija, w wydarzeniach każdorazowo uczestniczy od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób, zaś zajęcia odbywają się codziennie. Siedziba - Dom Ośrodka - mieści się w samodzielnym dwupiętrowym budynku przy ulicy Waldram Park Road 8, z ogródkiem za domem, salą lekcyjną na parterze oraz barkiem na 1 piętrze. Ośrodek obecnie główne działania kieruje z powodzeniem do dzieci w wieku przed- oraz szkolnym, natomiast podejmowane są inicjatywy włączenia w wolontariat przy Ośrodku starszej młodzieży, w czym niniejszy projekt ma wspomóc Ośrodek.

Centre for Community Engagement Research, Department of Social, Therapeutic and Community Studies, Goldsmiths College, Univeristy of London

Ośrodek CCER jest dynamiczną jednostką naukowo-badawczą w ramach Goldsmiths College, jednego z college'ów na Uniwersytecie Londyńskim, mieszczącego się w Lewisham. Cechą wyróżniającą College jest zaangażowanie w sprawy lokalne przez łączenie badań z działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Goldsmiths College ma wieloletnie doświadczenie we współorganizacji, badaniu i ewaluacji praktyk włączania młodzieży w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym http://www.gold.ac.uk/community-engagement-research.

Urząd Dzielnicy Lewisham (London Borough of Lewisham Authority, Young Mayor Office) to instytucja samorządowa odpowiedzialna za różnorodną etnicznie dzielnicę, położoną na południowym brzegu Tamizy Lewisham. Urząd wychodzi z wieloma inicjatywami współpracy i włączania mieszkańców, oprócz wspomnianego programu Młody burmistrz (www.b-involved.org, ) warto przywołać duży plan rewitalizacji Deptford.