Projekt "Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa"

Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami UW rozpoczyna realizację projektu pt. Równy dostęp cudzoziemców do usług publicznych: Warszawa

Partnerem w projekcie jest Urząd m.st. Warszawy, reprezentowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, w którego strukturze działa Zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców

Okres realizacji projektu: 10.2021-05.2023

Projekt ma na celu diagnozę i monitoring oraz podjęcie działań edukacyjnych i rzeczniczych, nakierowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji oraz zapewnienie równego dostępu cudzoziemców (migrantów) do usług publicznych na terenie Warszawy.

Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundusze Norweskie i EOG), II konkurs na projekty tematyczne, obszar: prawa człowieka.

NASZE DZIAŁANIA

ZESPÓŁ

MATERIAŁY

LOGO EOG