Thông tin về dự án "Tiếp cận bình đẳng của người nước ngoài với các dịch vụ công: Vác-sa-va"

Tiếp cận bình đẳng của người nước ngoài với các dịch vụ công: Vác-sa-va là một dự án do Trung tâm Nghiên cứu Di cư thực hiện. Đối tác trong dự án là Thành phố Vác-sa-va (Nhóm Điều phối Hoạt động cho Người nước ngoài tại Văn Phòng Hợp Tác Quốc tế).

Dự án này được tài trợ từ Chương trình Công Dân Tích Cực - Quỹ Quốc Gia (Quỹ Na Uy và EEA), kêu gọi lần thứ 2 cho các dự án chuyên đề, lĩnh vực: Nhân quyền.

Mục đích của dự án là chẩn đoán và thực hiện các hoạt động giáo dục và vận động nhằm chống lại sự phân biệt đối xử và đảm bảo tiếp cận bình đẳng của người nước ngoài (người di cư) đối với các dịch vụ công ở Vác-sa-va.


Chúng tôi sẽ tập trung vào năm lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương - Thành phố Vác-sa-va:

- Hành chính (dịch vụ tại văn phòng),

- Giáo dục,

- Dịch vụ sức khỏe,

- Dịch vụ xã hội,

- Văn hóa và thể thao.

Trong tiến trình dự án, chúng tôi sẽ thực hiện:

1. giám sát - chẩn đoán các rào cản trong việc tiếp cận của người nước ngoài đối với các dịch vụ công và các dịch vụ của thành phố, cũng như khả năng bị phân biệt đối xử khi tiếp xúc với các tổ chức địa phương (bao gồm phỏng vấn và khảo sát bằng tiếng Ba Lan, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Việt ) .

2. các hoạt động giáo dục nhằm vào các cơ quan thành phố về chống phân biệt đối xử (bao gồm cả việc chuẩn bị tài liệu tập huấn, giáo dục).

3. các hoạt động vận động có sự tham gia của người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các chuyên gia và tổ chức trong việc xác định nhu cầu và nhận diện các rào cản đối với tiếp cận bình đẳng, cũng như xây dựng các khuyến nghị về những giải pháp để chống lại sự phân biệt đối xử đối với người nước ngoài trong việc tiếp cận các dịch vụ công ở Vác-sa-va