Metody badania aktywności ekonomicznej imigrantów w Polsce. Szanse i ograniczenia

2012 - 2013

Projekt powstał z inicjatywy i na zlecenie Narodowego Banku Polskiego pod nadzorem merytorycznym Departamentu Statystyki NBP.

NBP Logo

Celem projektu było przetestowanie rozwiązań metodologicznych, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane do analizy sytuacji wybranych grup imigranckich w Polsce. Jest to zadanie niełatwe biorąc pod uwagę ograniczone doświadczenia Polski jako kraju imigracji, brak zadowalających danych oficjalnych (umożliwiających np. wylosowanie próby) a dodatkowo specyfikę obecności imigrantów w Polsce (koncentracja w wybranych regionach kraju, duży udział migracji krótkookresowych i cyrkulacyjnych, zjawisko zatrudnienia nielegalnego).

Zadaniem, jakie zostało postawione było więc sprawdzenie czy i na ile dostępne metody pozyskiwania danych na temat imigrantów mogą być wykorzystywane w przypadku Polski. Przedmiotem szczególnego zainteresowania był ekonomiczny wymiar obecności imigrantów, zwłaszcza sytuacja na rynku pracy oraz transferowanie środków finansowych do kraju pochodzenia.

Fundacja poddała w badaniu testom dwie metody badawcze różniące się szczególnie sposobem doboru próby oraz warunkami zbierania danych. Były to: "tradycyjna" metoda celowo-warstwowego doboru próby oparta na założonych kryteriach odnośnie warstw oraz metoda bazująca na założeniach odnośnie powiązań między migrantami i wykorzystaniu sytemu zachęt (Respondent Driven Sampling). Narzędzia badawcze skonstruowano w taki sposób, by umożliwiały ocenę cech strukturalnych populacji, wzorców uczestnictwa w rynku pracy i korzystania z systemu pomocy społecznej oraz, w szczególności, oszacowanie skali i mechanizmów transferów środków finansowych za granicę (remittances).

Grupy migrantów poddane badaniu zostały ograniczone do obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji (2 próby x 500 osób). Są to jedne z najliczniejszych grup narodowościowych uczestniczących we współczesnym napływie do Polski, z istotnym udziałem migrantów zarobkowych i o nieuregulowanym statusie oraz - co wiąże się z poprzednią cechą - dużą intensywnością działań w szarej strefie w Polsce.

W wyniku projektu Fundacja opracowała szczegółowy raport opisujący założenia, metodę, sposób realizacji badania, wyniki i porównanie zastosowanych metod.

Pełny raport z badania OBMFProjekt_NBP_2012_Photo17.01.2014 odbyło się seminarium, na którym zostały zaprezentowane raport oraz wyniki projektu. Fundacja posiada nagranie wideo z seminarium, które udostępniamy na życzenie. Zapraszamy do kontaktu.

Prezentacja OBMF

Galeria zdjęć