Wsparcie Polaków przebywających czasowo w Królestwie Niderlandów

Lipiec - grudzień 2012

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu "Pomoc Polonii i Polakom za granicą"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Masowa migracja poakcesyjna zmieniła - w sensie ilościowym i jakościowym - charakter obecności Polaków poza granicami kraju. Dotyczy to także polskich migrantów przebywających w Królestwie Niderlandów, który to kraj jest obecnie na czwartym miejscu wśród europejskich kierunków mobilności obywateli Polski. Dodatkowo, dostępne dane wskazują, że sytuacja migrantów z Polski w tym kraju jest istotnie różna od doświadczeń grup migracyjnych w innych krajach UE. Obywatele polscy przebywający w Królestwie Niderlandów są szczególnie narażeni na nadużycia czy też wykorzystywanie ze strony pracodawców, ich sytuacja jest niepewna, a możliwość skutecznej integracji w przyszłości wątpliwa.

Projekt miał na celu dostarczenie pogłębionych i wiarygodnych informacji na temat Polaków przebywających w Królestwie Niderlandów (w tym danych na temat profilu społeczno-demograficznego polskich migrantów, doświadczeń migracyjnych i planów na przyszłość, statusu na rynku pracy, procesu integracji we wszystkich jej wymiarach), identyfikacji obszarów krytycznych, gdzie zagrożone mogą być interesy obywateli polskich przebywających za granicą i/lub istotnie oddziałujących na procesy integracji oraz wskazanie potencjalnych obszarów wsparcia istotnych z punktu widzenia samych migrantów, jak i interesu publicznego oraz sformułowanie katalogu możliwych do podjęcia działań publicznych wspierających Polaków przebywających w Królestwie Niderlandów.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

- analiza dostępnych prac badawczych i danych wtórnych;
- analiza sytuacji prawnej i instytucjonalnej polskich migrantów w Królestwie Niderlandów;
- uzupełniające badanie jakościowe;
- przygotowana została ekspertyza;
- odbyło się seminarium/warsztaty "Poolse migranten - percepcja, rynek pracy, integracja", organizowane wspólnie z
   Instytutem Spraw Publicznych z udziałem badaczy, przedstawicieli środowisk polonijnych, polskich resortów oraz
   placówek dyplomatycznych;
- przygotowano i upubliczniono raport.

04.06.2013 raport z projektu został zaprezentowany w Senacie RP przed senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w ramach seminarium z okazji 20-lecia OBM UW.

Agenda seminarium

Prezentacja ISP

Prezentacja OBMF

Galeria zdjęć

Wstępne rekomendacje z badania OBMF

Pełny Raport z badania OBMF

Raport "Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów - stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne" jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami. Utwór powstał w ramach "Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2012 r." realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o "Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą".