"Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe: impact of visa abolition"

Celem projektu jest zbadanie wzorców migracji z krajów Europy Wschodniej sąsiadujących z UE (Ukraina, Mołdawia, Białoruś) z perspektywy potencjalnej imigracji do krajów UE (z szczególnym uwzględnieniem krajów V4) po ewentualnym zniesieniu wiz. Projekt będzie skupiał się na oszacowaniu zasobów imigrantów z krajów Europy Wschodniej w UE i V4 na przestrzeni następnych 10 lat. Takie badanie nigdy nie zostało wcześniej zrealizowane dla krajów Partnerstwa Wschodniego.

Podstawowe pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas realizacji projektu są następujące:

1) Jak w 10-cio letniej perspektywie może zmienić się dynamika migracji pomiędzy krajami Europy Wschodniej a UE?

2) Jaka może być rola państw Grupy Wyszehradzkiej w powyższych ruchach migracyjnych?

3) Czy decyzja UE dotycząca zniesienia wiz może zwiększyć przepływy migracyjne z krajów Europy Wschodniej i zasób imigrantów z regionu?

4) Jaki wpływ może mieć otwarcie unijnego rynku pracy na skalę tych zasobów migracyjnych i kierunki migracji?

5) Czy w badanych krajach istnieje bezpośredni, dlugofalowy związek pomiędzy zasobami migracyjnymi a wskaźnikami demograficznymi (wzrost ogólnej liczby ludności, struktura wiekowa) i ekonomicznymi (PKB per capita, stopa bezrobocia)?

6) Jakie znaczenie dla przepływów migracyjnych pomiędzy UE/V4 a Europą Wschodnią odgrywają czynniki polityczne (ewentualny kryzys polityczno-ekonomiczny, możliwy konflikt zbrojny, postęp w integracji z Rosją)?

Oczekuje się, że w wyniku projektu zostanie zrealizowane innowacyjne badanie prognostyczne, oparte o szereg metod badawczych, które będzie miało duże znaczenie praktyczne.

Główny realizator projektu: Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Partnerzy projektu: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami (Warszawa); Research Centre of the Slovak Foreign Policy (Bratislawa); Faculty of Science, Charles University (Praga); Hungarian Institute of International Affairs (Budapeszt); Institute for Economic Research and Political Consulting (Kijów); Belarusian Institute for Strategic Studies (Mińsk); Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) "Viitorul" (Kiszyniów).

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund) w okresie 05.2013-05.2014.

Visegrad Fund